http://dlse.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 19 19350420a2b0ede43bb80a8611de621e 119

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Розділ 3. Навчання учнів у галузі здоров'я, безпеки і соціальної інтеграції
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

3.4 Методика компетентнісного навчання

Поняття і класифікація ЖН

Життєві навички для розбудови миру

Ознаки технології ООЖН

Класифікація методів навчання

Ефективність інтерактивного навчання життєвих навичок

 

Поняття і класифікація ЖН

 

 
 

За визначенням ВООЗ, життєві навички — це здатність до адаптації, позитивної поведінки та подолання труднощів щоденного життя.

 
   

 

Чітко визначеного повного переліку життєвих навичок немає. Не існує і єдиної загальновизнаної класифікації життєвих навичок.

Найчастіше життєві навички об’єднують у дві групи: внутрішньоперсональні (психологічні) та міжперсональні (соціальні). Внутрішньоперсональні навички поділяють на емоційно-вольові та інтелектуальні (когнітивні).

 

Короткий опис психологічних і соціальних навичок наведено у таблиці.

 

Емоційно-вольові навички

Навички самоконтролю:

 • вміння контролювати прояви гніву;
 • вміння долати тривогу;
 • вміння переживати невдачі.

Керування стресами:

 • вміння раціонально планувати час;
 • позитивне мислення;
 • вміння застосовувати методи релаксації;
 • вміння пережити горе, втрату, травму, насильство.

Мотивація до успіху і тренування волі:

 • віра в те, що ти — господар свого життя;
 • здатність концентруватися на досягненні мети;
 • розвиток цілеспрямованості і працьовитості.
Інтелектуальні навички

Самосвідомість і самооцінка:

 • здатність усвідомлювати свою унікальність;
 • позитивне ставлення до себе, інших людей і життєвих перспектив;
 • адекватна самооцінка: здатність реально оцінювати свої здібності і можливості, адекватно сприймати оцінки інших людей;
 • усвідомлення своїх прав, потреб, цінностей і пріоритетів;
 • визначення життєвої мети.

Аналіз проблем і прийняття рішень:

 • вміння визначити суть проблеми і причини її виникнення;
 • здатність знайти різні варіанти вирішення проблеми;
 • вміння передбачити результати різних варіантів для себе та інших людей;
 • вміння оцінити реалістичність кожного варіанта з урахуванням його особливостей і життєвих обставин;
 • здатність вибрати оптимальне рішення.

Навички групової роботи та адвокації:

 • уміння бути членом команди, працювати на результат;
 • уміння висловити повагу до внеску інших осіб;
 • сприйняття різних стилів поведінки;
 • лідерські навички;
 • навички впливу і переконливості;
 • навички встановлення контактів і мотивування.
Навички, що сприяють соціальному благополуччю

Навички ефективного спілкування:

 • активне слухання;
 • вміння чітко висловлювати свою думку;
 • вміння відкрито висловлювати свої почуття без тривоги і звинувачень;
 • адекватна реакція на критику;
 • вміння попросити про послугу, допомогу.

Навички співпереживання:

 • здатність розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей;
 • вміння висловити це розуміння;
 • вміння надати підтримку і допомогу.
 • Навички врегулювання конфліктів:
 • здатність розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти інтересів;
 • вміння вирішувати конфлікти поглядів на основі толерантності;
 • вміння вирішувати конфлікти інтересів шляхом конструктивних переговорів.

Навички поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації:

 • навички впевненої поведінки;
 • вміння обстоювати свою позицію і відмовлятися від небезпечних пропозицій;
 • протидія дискримінації.
 • Навички групової роботи та адвокації:
 • уміння бути членом команди, працювати на результат;
 • уміння висловити повагу до внеску інших осіб;
 • сприйняття різних стилів поведінки;
 • лідерські навички;
 • навички впливу і переконливості;
 • навички встановлення контактів і мотивування.

 

Життєві навички для розбудови миру

 

Життєві навички сприяють розвитку таких особистих якостей, як миролюбність, толерантність, чуйність, оптимізм, стресостійкість, а також зменшенню рівня агресії та створенню сприятливого психологічного клімату в родині, класі, школі. Масове впровадження у навчальних закладах програм розвитку життєвих навичок через декілька років сприятиме зменшенню рівня агресії у суспільстві та розбудові сталого миру в державі.

 

До життєвих навичок, які сприяють розвитку миролюбності, відносять навички:

 • самоусвідомлення та самооцінки;
 • ефективної комунікації;
 • кооперації;
 • керування стресами;
 • емпатії;
 • асертивності (неагресивної впевненості);
 • розв’язання проблем і прийняття рішень;
 • запобігання ескалації та розв’язання конфліктів;
 • пошуку консенсусу і примирення.

 

Ознаки технології ООЖН

 

Із середини ХХ століття у педагогічному лексиконі з’явилися такі поняття, як «педагогічна технологія», «технологія навчання», «освітня технологія». Згідно з тлумачним словником, технологія — це сукупність прийомів, застосовуваних у якій-небудь справі, майстерності, мистецтві. Оскільки, на думку О. М. Пєхоти [4], педагогіка є не лише наукою і не тільки мистецтвом, а перш за все прикладною дисципліною, тому, як і всі прикладні дисципліни, вона має бути технологічною.

Освітня технологія — це технологічний ланцюжок дій, операцій і комунікацій, послідовність виконання яких сприяє оптимізації навчально-виховного процесу, гарантує досягнення визначеної мети та конкретних очікуваних результатів і який може бути відтворений у широких масштабах без втрати результативності. Органічною частиною будь-якої освітньої технології є діагностичні процедури, що містять критерії, показники та інструменти вимірювання результатів діяльності.

ООЖН (Освіта на Основі розвитку Життєвих Навичок) — це освітня технологія, що забезпечує впровадження методики розвитку життєвих навичок. Педагогічну ООЖН-технологію впроваджено у більш як 80 країнах світу. В Україні вона вважається найбільш адекватним підходом у впровадженні обов’язкового шкільного предмета «Основи здоров’я», а також для факультативних курсів профілактичного спрямування. Впровадження ООЖН у навчальні плани шкіл України було оцінено міжнародними експертами як «визначне досягнення». У таблиці нижче наведено основні характеристики успішно апробованої в Україні ООЖН-технології.

 

Ознаки ООЖН-технології
Теоретичне і методичне підґрунтя ООЖН-технології
 • Концепція особистісно орієнтованого виховання.
 • Концепція Школи, дружньої до дитини.
 • Педагогічні технології: синтез технологій колективного, інтерактивного, розвивального навчання, створення ситуації успіху, а також ігрових, проектних та ІКТ-технологій.
Досвід успішного впровадження в Україні
 • Обов’язковий предмет «Основи здоров’я» (1–9 класи).
 • Факультативні курси:
 • «Корисні звички» (1–4 класи);
 • «Я — моє здоров’я — моє життя» (5–6 класи);
 • «Захисти себе від ВІЛ» (10–11 класи, ПТНЗ, ВНЗ);
 • «Вчимося жити разом» (1–10 (11) класи).
Методи і форми навчання

Поєднання індивідуальних, групових та фронтальних форм, методів і прийомів, що забезпечують активну участь, партнерську взаємодію суб’єктів навчально-виховного процесу, враховують індивідуальні особливості і стилі навчання, максимально базуються на особистому досвіді учнів.

Вимоги до підготовки педагога
 • Знання принципів і теоретичних засад превентивної освіти та змісту впроваджуваного курсу (програми).
 • Знання концепції життєвих навичок, методики розвитку життєвих навичок, складових педагогічної технології ООЖН (освіти на основі розвитку життєвих навичок).
 • Володіння інтерактивними методами викладання.
 • Досвід практичного відпрацювання базових тренінгів за курсом (програмою).
Вимоги до навчально-методичних матеріалів
 • Спрямовані на розвиток психосоціальних (життєвих) навичок.
 • Містять тематику, що відповідає віку.
 • Враховують природні потреби учнів.
 • Зміст підручників та посібників наближено до реального життя.
 • Написані мовою, зрозумілою для цільової аудиторії.
 • Є комплектними (видання для вчителя, учнів, батьків).
Вимоги до організації навчально-виховного процесу
 • Заняття проводить підготовлений педагог.
 • Є приміщення, що підходить для застосування інтерактивних методів навчання (роботи в колі, дискусій у малих групах, рухливих вправ тощо).
 • Педагог використовує інтерактивні методи навчання.
 • Учнів забезпечують навчальними матеріалами (підручниками, робочими зошитами або роздатковими матеріалами).
 • Перед або одночасно з впровадженням курсу (програми) проводиться презентаційний тренінг для педагогічного колективу з метою демонстрації ефективності педагогічної ООЖН-технології.
 • Проводяться презентаційні тренінги для батьків з метою розбудови партнерства з сім’єю.
 • У навчальному закладі діють правила, розроблені за участю учнів та батьків, які забезпечують сприятливу психологічну атмосферу та забороняють агресивну поведінку і вживання психоактивних речовин.
 • Здійснюється підготовка волонтерів для допомоги вчителю та проведення роботи серед однолітків за методом «рівний — рівному».
 • Здійснюється анкетування учнів за процедурою до і після для оцінки ефективності навчання.

 

Класифікація методів навчання

 

Залежно від характеру взаємодії вчителя та учнів розрізняють пасивні, активні та інтерактивні методи навчання.

 

 
 

Пасивні методи — це навчання, у процесі якого вчитель є основною дійовою особою, що керує ходом заняття, а учні виступають у ролі пасивних слухачів, підпорядкованих директивам вчителя.

 
   

 

Зв’язок педагога з учнями здійснюється за допомогою опитувань, самостійних, контрольних робіт, тестів тощо.

Хоч з огляду на ефективність засвоєння навчального матеріалу пасивні методи є малоефективними, однак вони мають деякі плюси: відносно проста підготовка до заняття з боку вчителя, можливість викладу великого обсягу навчального матеріалу за обмежений час, можливість працювати з великою аудиторією.

 

 
 

Активні методи — це навчання, в процесі якого учні та вчитель взаємодіють один з одним, і учні тут не пасивні слухачі, а активні учасники. Якщо пасивні методи передбачають авторитарний стиль взаємодії, то активні переважно акцентують на демократичному стилі.

 
   

 

 

 
 

Інтерактивні методи — форма навчання, в процесі якого учні та вчитель перебувають у процесі динамічної групової взаємодії. Це співпраця, взаємонавчання: вчитель — учень, учень — учень. При цьому вчитель і учень — рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання.

 
   

 

Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення.

 

На відміну від активних методів, інтерактивні методи орієнтовані на більш широку взаємодію учнів не тільки з вчителем, а й один з одним, на переважання активності учнів у процесі навчання. Роль вчителя під час інтерактивних занять зводиться до спрямування діяльності учнів на досягнення цілей заняття.

Науковцями і практиками визнано, що набуття знань, формування вмінь і навичок, розвиток особистісних якостей, набуття певних компетентностей особистості учня є найбільш ефективними, якщо в навчально-виховному процесі використовуються інтерактивні форми і методи.

 

Ефективність інтерактивного навчання життєвих навичок

 

За допомогою інтерактивних технологій учні мають можливість:

 

 • аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й таким чином робити доступнішим засвоєння знань;
 • навчитись формулювати власну думку, правильно її висловлювати, доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати;
 • навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;
 • моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації, їх моделювання;
 • вчитись будувати конструктивні стосунки в групі, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу та консенсусу;
 • розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт.

 

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром США у 1980-х роках, свідчать, що інтерактивне навчання уможливлює різке збільшення відсотка засвоєння матеріалу, бо впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю. Результати цих досліджень відображено у схемі, яка дістала назву «Піраміда навчання».

Піраміда навчання

Найменші результати досягаються за умов пасивного навчання (лекція — 5 %, читання — 10 %, зорове й слухове сприйняття — 20 %, демонстрація — 30 %), а найбільші — інтерактивного (групова дискусія — 50 %, практичні вправи — 75 %, навчання інших або негайне застосування знань — 90 %). Ці дані є середньостатистичними, тому у конкретних випадках результати можуть дещо різнитися, однак загальна тенденція зберігається.

 

Список використаних джерел

 1. Навички заради здоров’я. Навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок: важливий компонент школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров’я. — К.: ВООЗ, 2004.
 2. Воронцова Т. В. Вчимося жити разом. Посібник для вчителя з розвитку соціальних навичок у курсі «Основи здоров’я» (основна і старша школа) / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко та ін.— К.: Алатон, 2017. — 376 с. https://drive.google.com/drive/folders/0Bzt9FAqrO9WcLXZwZVlJaFBCS3c.
 3. Концепція навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок / Авт.-упоряд. Марі-Ноель Бело. — К.: Генеза, 2005. — 80 с.
 4. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. — К.: А.С.К., 2001. — 256 с.
 5. Воронцова Т. В. Основи здоров’я. 5 клас: Посібник для вчителя / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко. — К.: Алатон, 2013. — 260 с. http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf.
 6. Фрейре П. Педагогіка пригноблених / Пауло Фрейре. — 2003. — 168 с.
 7. Використання інтерактивних методів навчання [Електронний ресурс] / О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. Герасимчук, О. А. Кочубей. — 2016. http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya.html.
 8. Принцип «Рівний — рівному» // http://www.y-peer.kg/peer.
 9. Критерии программ «Равный — равному» по профилактике ВИЧ-инфекции и продвижению идеи здорового образа жизни среди молодежи Российской Федерации: руководство для практиков. — [РФ]: Y-PEER, 2010.

Перевір себе

1) Які з наведених навичок відносяться до внутрішньоперсональних?

2) Оберіть метод навчання, в процесі якого учні та вчитель перебувають у процесі динамічної групової взаємодії:

3) Які з наведених навичок належать до життєвих?

4) Оберіть складові навичок ефективного спілкування:

5) Згідно з «Пірамідою навчання», найефективнішим є наступний метод:

6) На емоційно-вольові та інтелектуальні поділяють життєві навички:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.