http://dlse.multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 15 601875616280d5560d0f62357345c4e1 109

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Розділ 1. Нова парадигма освіти у глобальному світі
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

1.3 Важливість освіти у галузі здоров’я, безпеки і соціальної інтеграції

Цінність здоров’я

Взаємозв’язок здоров’я та освіти

Права дитини й освіта в галузі здоров’я та безпеки

Пріоритети здоров’я та безпеки у світовій освіті

Пріоритети здоров’я та безпеки в українській освіті

 

Цінність здоров’я

 

Здоров’я — безцінне надбання людини, важлива умова повноцінного і щасливого життя. Здоров’я допомагає успішно вирішувати основні життєві завдання: вчитися, працювати, спілкуватися, дружити, створювати сім’ю, виховувати дітей, здійснювати задумане, долати труднощі, а якщо доведеться, то й значні перевантаження.

Здоров’я людини — це набагато більше, ніж відсутність хвороб. Це і добре самопочуття, і енергійність, і здатність швидко відновлювати сили та успішно справлятися з хворобами.

Здоров’я є безцінним надбанням не лише окремої людини, а й усього суспільства. Як життєдіяльність окремої людини значною мірою визначається станом її здоров’я, так і успішний розвиток суспільства загалом залежить від стану здоров’я населення. За збільшення в суспільстві частки людей із поганим здоров’ям можливості його соціально-економічного розвитку обмежуються.

Здоров’я людини залежить насамперед від неї самої, її способу життя. Переважна більшість людей ставить здоров’я на перше місце в рейтингу життєвих цінностей. Але водночас багато хто несвідомо, а іноді свідомо, приносить здоров’я в жертву досягненню інших цілей — навчанню, роботі, кар’єрі, отриманню задоволення (наприклад, від куріння або вживання наркотиків). Часто це відбувається в молодому віці, адже багато людей починають усвідомлювати практичну цінність здоров’я пізніше, коли у них починаються з ним проблеми.

Отже, збереження та зміцнення здоров’я населення загалом і молодого покоління зокрема — цінність, яка має стратегічне значення для сталого розвитку суспільства і належить до актуальних завдань розвитку сучасної України.

 

Взаємозв’язок здоров’я та освіти

 

Освітні заклади і насамперед школа, де діти, підлітки та молоді люди проводять більшість свого часу, мають величезний виховний і здоров’язбережний потенціал. Школа в тісній взаємодії з сім’єю і найближчим оточенням школяра вирішує двоєдине завдання: збереження і зміцнення здоров’я та виховання гармонійно розвиненої, освіченої, творчої, соціально активної та відповідальної особистості.

При цьому позитивне сприйняття шкільного життя учнями розглядається як ресурс для забезпечення здоров’я і благополуччя, тоді як негативне його сприйняття може бути фактором ризику, що впливає на їхнє фізичне і психічне здоров’я.

У ситуації позитивного шкільного клімату, що передбачає наявність доброзичливих, дбайливих вчителів, спостерігається не тільки вища успішність, а й більш сприятлива поведінка учнів щодо свого здоров’я.

Для актуалізації у підлітків та молоді цінності здоров’я, формування у них мотивації та поведінкових установок, необхідних для його збереження і зміцнення, в закладах освіти всіх рівнів має систематично відбуватися послідовна, цілеспрямована і комплексна навчально-виховна робота. Учні мають бути охоплені програмами з мотивації до здорового способу життя, профілактики вживання психоактивних речовин, збереження репродуктивного здоров’я.

Такі програми мають сприяти становленню ціннісних орієнтирів дитини і підлітка, готувати до дорослого життя, формувати вміння і навички самостійно ухвалювати зважені рішення, ефективно спілкуватися, адекватно висловлювати свої почуття та емоції, критично мислити, чинити опір негативному впливові й тиску з боку однолітків і дорослих, обирати моделі поведінки, що сприяють збереженню здоров’я.

 

Права дитини та освіта в галузі здоров’я і безпеки

 

Визнання державою права дітей, підлітків і молодих людей на охорону здоров’я і безпечну життєдіяльність зобов’язує державні інституції надавати їм інформацію, освіту та доступ до послуг, які дають змогу зберегти і зміцнити здоров’я.

Відповідно до Конвенції про права дитини, яку підписали 195 держав, зокрема й Україна, діти мають загальні та невід’ємні права, у тому числі право на освіту, яка має бути спрямована на розвиток особистості, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі (статті 28 і 29 ) і на отримання інформації (стаття 13).

Держави, які підписали Конвенцію про права дитини, зобов’язані забезпечувати повагу, захист і дотримання прав дітей. Освіта має відповідати найкращим інтересам і цілям сталого розвитку дитини в цілому, без дискримінації, з повагою до поглядів дитини та з її активною участю. Освіта у сфері здоров’я на засадах формування навичок є одним із засобів досягнення цих цілей.

У 1994 році на Міжнародній конференції з народонаселення та розвитку в Каїрі представники 179 держав, зокрема й України, визнали важливість репродуктивного здоров’я для реалізації людьми своїх основних прав. На конференції було прийнято Концепцію репродуктивних прав, яка, зокрема, передбачає, що жінки і чоловіки, дорослі та молоді мають право отримувати повну і достовірну інформацію про статеве репродуктивне здоров’я, його збереження, зокрема про попередження інфекцій, що передаються статевим шляхом, та про запобігання небажаній вагітності.

 

Пріоритети здоров’я та безпеки у світовій освіті

 

Освіта у галузі здоров’я, безпеки та соціальної інтеграції визначається у світі як один із пріоритетних напрямів.

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) у 2014 році визначила вісім ключових галузей для набуття компетентностей XXI століття, з яких три галузі безпосередньо стосуються здоров’я, безпеки та соціальної інтеграції.

 

 • Фізичне благополуччя
 • Психологічне благополуччя
 • Соціальна згуртованість
 • Культура і мистецтво
 • Комунікація і мовна грамотність
 • Рахування і математика
 • Пізнання і методи навчання (уміння вчитися)
 • Наука і технології, зокрема цифрова грамотність

 

У січні 2018 року Європейський парламент і Рада ЄС схвалили Рамкову програму оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя, серед яких «Особиста, соціальна, навчальна». Ця компетентність також передбачає навчання у галузі здоров’я, безпеки і соціального благополуччя.

 

Пріоритети здоров’я та безпеки в українській освіті

 

Чинні держані стандарти початкової та загальної середньої освіти визначають освітні галузі, обов’язкові для всіх закладів загальної середньої освіти. Серед таких галузей дві стосуються здоров’я, безпеки та успішної соціалізації.

 • Здоров’я та фізична культура
 • Соціальна і здоров’язбережна

 

Зазначимо, що двома із шести основних принципів концепції «Нова українська школа» є:

Здоров’я: формування здорового способу життя і створення умов для фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного віку.

Безпека: створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на безпечне місце, де немає насильства і цькування.

 

Список використаних джерел

 1. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 20.11.1989. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. — Назва з екрана.
 2. Charting the Course of Education and HIV (Education move). — Paris: UNESCO Publishing, 2014. — 187 p.
 3. ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning [Electronic resource]. — Available at: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf.
 4. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : Розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 р. № 988-р.
 5. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.

Перевір себе

1) Які з принципів концепції «Нова українська школа» пов’язані зі здоров’ям та безпекою?

2) Чим найчастіше жертвують молоді люди заради досягнення своїх цілей (навчання чи кар’єри)?

3) Оберіть з ключових галузей для набуття компетентностей XXI століття ті галузі, які стосуються здоров’я, безпеки та соціальної інтеграції:

4) Чому сприяють програми з мотивації до здорового способу життя?

5) Які права в галузі здоров’я отримали діти відповідно до Конвенції про права дитини?

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.