1.3 Важливість освіти у галузі здоров’я, безпеки і соціальної інтеграції

Зміст

Цінність здоров’я

Взаємозв’язок здоров’я та освіти

Права дитини й освіта в галузі здоров’я та безпеки

Пріоритети здоров’я та безпеки у світовій освіті

Пріоритети здоров’я та безпеки в українській освіті

 

Цінність здоров’я

 

Здоров’я — безцінне надбання людини, важлива умова повноцінного і щасливого життя. Здоров’я допомагає успішно вирішувати основні життєві завдання: вчитися, працювати, спілкуватися, дружити, створювати сім’ю, виховувати дітей, здійснювати задумане, долати труднощі, а якщо доведеться, то й значні перевантаження.

Здоров’я людини — це набагато більше, ніж відсутність хвороб. Це і добре самопочуття, і енергійність, і здатність швидко відновлювати сили та успішно справлятися з хворобами.

Здоров’я є безцінним надбанням не лише окремої людини, а й усього суспільства. Як життєдіяльність окремої людини значною мірою визначається станом її здоров’я, так і успішний розвиток суспільства загалом залежить від стану здоров’я населення. За збільшення в суспільстві частки людей із поганим здоров’ям можливості його соціально-економічного розвитку обмежуються.

Здоров’я людини залежить насамперед від неї самої, її способу життя. Переважна більшість людей ставить здоров’я на перше місце в рейтингу життєвих цінностей. Але водночас багато хто несвідомо, а іноді свідомо, приносить здоров’я в жертву досягненню інших цілей — навчанню, роботі, кар’єрі, отриманню задоволення (наприклад, від куріння або вживання наркотиків). Часто це відбувається в молодому віці, адже багато людей починають усвідомлювати практичну цінність здоров’я пізніше, коли у них починаються з ним проблеми.

Отже, збереження та зміцнення здоров’я населення загалом і молодого покоління зокрема — цінність, яка має стратегічне значення для сталого розвитку суспільства і належить до актуальних завдань розвитку сучасної України.

 

Взаємозв’язок здоров’я та освіти

 

Освітні заклади і насамперед школа, де діти, підлітки та молоді люди проводять більшість свого часу, мають величезний виховний і здоров’язбережний потенціал. Школа в тісній взаємодії з сім’єю і найближчим оточенням школяра вирішує двоєдине завдання: збереження і зміцнення здоров’я та виховання гармонійно розвиненої, освіченої, творчої, соціально активної та відповідальної особистості.

При цьому позитивне сприйняття шкільного життя учнями розглядається як ресурс для забезпечення здоров’я і благополуччя, тоді як негативне його сприйняття може бути фактором ризику, що впливає на їхнє фізичне і психічне здоров’я.

У ситуації позитивного шкільного клімату, що передбачає наявність доброзичливих, дбайливих вчителів, спостерігається не тільки вища успішність, а й більш сприятлива поведінка учнів щодо свого здоров’я.

Для актуалізації у підлітків та молоді цінності здоров’я, формування у них мотивації та поведінкових установок, необхідних для його збереження і зміцнення, в закладах освіти всіх рівнів має систематично відбуватися послідовна, цілеспрямована і комплексна навчально-виховна робота. Учні мають бути охоплені програмами з мотивації до здорового способу життя, профілактики вживання психоактивних речовин, збереження репродуктивного здоров’я.

Такі програми мають сприяти становленню ціннісних орієнтирів дитини і підлітка, готувати до дорослого життя, формувати вміння і навички самостійно ухвалювати зважені рішення, ефективно спілкуватися, адекватно висловлювати свої почуття та емоції, критично мислити, чинити опір негативному впливові й тиску з боку однолітків і дорослих, обирати моделі поведінки, що сприяють збереженню здоров’я.

 

Права дитини та освіта в галузі здоров’я і безпеки

 

Визнання державою права дітей, підлітків і молодих людей на охорону здоров’я і безпечну життєдіяльність зобов’язує державні інституції надавати їм інформацію, освіту та доступ до послуг, які дають змогу зберегти і зміцнити здоров’я.

Відповідно до Конвенції про права дитини, яку підписали 195 держав, зокрема й Україна, діти мають загальні та невід’ємні права, у тому числі право на освіту, яка має бути спрямована на розвиток особистості, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі (статті 28 і 29 ) і на отримання інформації (стаття 13).

Держави, які підписали Конвенцію про права дитини, зобов’язані забезпечувати повагу, захист і дотримання прав дітей. Освіта має відповідати найкращим інтересам і цілям сталого розвитку дитини в цілому, без дискримінації, з повагою до поглядів дитини та з її активною участю. Освіта у сфері здоров’я на засадах формування навичок є одним із засобів досягнення цих цілей.

У 1994 році на Міжнародній конференції з народонаселення та розвитку в Каїрі представники 179 держав, зокрема й України, визнали важливість репродуктивного здоров’я для реалізації людьми своїх основних прав. На конференції було прийнято Концепцію репродуктивних прав, яка, зокрема, передбачає, що жінки і чоловіки, дорослі та молоді мають право отримувати повну і достовірну інформацію про статеве репродуктивне здоров’я, його збереження, зокрема про попередження інфекцій, що передаються статевим шляхом, та про запобігання небажаній вагітності.

 

Пріоритети здоров’я та безпеки у світовій освіті

 

Освіта у галузі здоров’я, безпеки та соціальної інтеграції визначається у світі як один із пріоритетних напрямів.

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) у 2014 році визначила вісім ключових галузей для набуття компетентностей XXI століття, з яких три галузі безпосередньо стосуються здоров’я, безпеки та соціальної інтеграції.

 

 • Фізичне благополуччя
 • Психологічне благополуччя
 • Соціальна згуртованість
 • Культура і мистецтво
 • Комунікація і мовна грамотність
 • Рахування і математика
 • Пізнання і методи навчання (уміння вчитися)
 • Наука і технології, зокрема цифрова грамотність

 

У січні 2018 року Європейський парламент і Рада ЄС схвалили Рамкову програму оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя, серед яких «Особиста, соціальна, навчальна». Ця компетентність також передбачає навчання у галузі здоров’я, безпеки і соціального благополуччя.

 

Пріоритети здоров’я та безпеки в українській освіті

 

Чинні держані стандарти початкової та загальної середньої освіти визначають освітні галузі, обов’язкові для всіх закладів загальної середньої освіти. Серед таких галузей дві стосуються здоров’я, безпеки та успішної соціалізації.

 • Здоров’я та фізична культура
 • Соціальна і здоров’язбережна

 

Зазначимо, що двома із шести основних принципів концепції «Нова українська школа» є:

Здоров’я: формування здорового способу життя і створення умов для фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного віку.

Безпека: створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на безпечне місце, де немає насильства і цькування.

 

Список використаних джерел

 1. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 20.11.1989. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. — Назва з екрана.
 2. Charting the Course of Education and HIV (Education move). — Paris: UNESCO Publishing, 2014. — 187 p.
 3. ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning [Electronic resource]. — Available at: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf.
 4. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : Розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 р. № 988-р.
 5. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.